Manyatsa Monyamane
Nomahlubi
Archival print
72.5 x 53.5 [unframed]
Edition of 10

Your Ref #: 00238
Ref #: 298

Price: R 7 600,00